fuartakip iletişim
fuartakip.com Ana Sayfa browser zoom browser zoom 100%
Fuar Takip'te Ara : arama sonuçlarını gizle
Yurt içi Yurt dışı Tümü
x
big-se-filtre-open

Aramak istediğiniz fuarla ilgili bir şeyler ya da fuar kodu girin

canton-fuar alanı pazhou complex Uzakdoğu’nun en büyük, dünyanın da 3 büyük fuarlarından biridir.
1957 yılından bu yana iki ayrı fuar alanında toplam 150.000’den fazla ürün çesidi sergilenmektedir.

Her yıl bu fuarda ziyaretçi sayısı 203 ülkeden 167.000 kişidir.
Çin ithal ve ihraç Ürünleri Fuarı’nı ülkemizden yılda 2000’in üzerinde ihracat / ithalatçı iş adamı ziyaret etmekte ve mal almaktadır.

Çin ile ticaretimizi CANTON FUARI belirler.
135.Çin Canton fuarı bu dönem 15-19 Nisan başlayacak ve 01-05 Mayıs sona erecektir.
Guangzhou / ÇİN
135.CANTON
İTHAL VE İHRAC ÜRÜNLERİ
15 Nis - 05 May
1.Devre 2.Devre 3.Devre
15~19 Nis. 23~27 Nis. 01~05 May.
FUARTAKİP - GÜMRÜK UYGULAMALARI
1 - Türkiye'ye Girişte Gümrük Alınmayan Eşyalar
2 - Gümrük Kanunu
3 - Uluslararası Ticari Terimler
4 - Yurt dışı çıkış harcından muafiyet


2 - GÜMRÜK KANUNU

27.10.1999 tarihinde TBMM'nde kabul edilen 4458 sayılı GÜMRÜK KANUNU'nun tam metni


İÇİNDEKİLER

GENEL HÜKÜMLER
Amaç, kapsam ve Temel Tanımlar


GÜMRÜK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KİŞİLERIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERINE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Temsil Hakkı

Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar
Bilgi
Diğer Hükümler

GÜMRÜK VERGİLERİ İLE EŞYA TİCARETİ KONUSUNDA ÖNGÖRÜLEN DİĞER ÖNLEMLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN UNSURLAR

Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması
Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei
Eşyanın Tercihli Menşei
Eşyanın Gümrük Kıymeti
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları


TAŞITLARIN KONTROLÜ VE GÜMRÜK BÖLGESİNE GETİRİLEN EŞYA GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ BİR İŞLEM VEYA KULLANIMA TABİ TUTULANA KADAR UYGULANACAK HÜKÜMLER

Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
Eşyanın Gümrüğe Sunulması
Özet Beyan ve Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması
Gümrüge Sunulan Eşyaya Gümrükçe Onaylanmış Bir Işlem veya Kullanım
Belirlenmesi Zorunluluğu
Eşyanın Geçici Depolanması
Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler
Diğer Hükümler


GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VEYA KULLANIM

Genel Hükümler
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri
Ortak Hükümler
Transit Rejimi
Gümrük Antrepo Rejimi
Dahilde Işleme Rejimi
Gümrük Kontrolü Altinda Işleme Rejimi
Geçici ithalat Rejimi
Hariçte işleme Rejimi
İhracat Rejimi


GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ DİĞER İŞLEM VEYA KULLANIM ŞEKİLLERİ

Serbest Bölgeler
Yeniden ihracat, imha ve Terk
Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

ÖZELLİK GÖSTEREN FAALİYETLER

Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve istisna
Geri Gelen Eşya
Deniz Balikçiliği Ürünleri ve Denizden Çıkartılan Diğer Ürünler
Sınır Ticareti


DİĞER GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Posta Gümrük işlemleri
Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili Hükümler
Tasfiye Edilecek Eşyaya ilişkin işlemler


GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Gümrük Yükümlülüğünün Doğması
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi
Teminat
Gümrük Yükümlülügünün Sona Ermesi
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldirilması


DİĞER HÜKÜMLER

Liman Antrepo işletmelerinin Yükümlülüğü
Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti
Gümrük Personelinin Kiyafeti ve Gümrük Bayragi
Gümrüklerde iş Takibi ve Gümrük Müşavirleri


CEZALAR

Genel Hükümler
Vergi Kaybına Neden Olan işlemlere Uygulanacak Cezalar
Usulsüzlüklere ilişkin Cezalar


İTİRAZLAR

KALDIRILAN HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

MADDE 1
-Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve
çıkan esyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir.

MADDE 2
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar.
Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahasi gümrük bölgesine dahildir. Bu
Kanunda geçen Türkiye Gümrük Bölgesi ve Gümrük Bölgesi kavramları Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini ifade eder.

MADDE 3
Bu Kanunda geçen;

1. “Müsteşarlık” deyimi, Gümrük Müsteşarlığını;

2. “Gümrük idaresi veya idareleri” deyimi, gümrük mevzuatinda belirtilen işlemlerin
kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki
hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını;

3. “Kişi” deyimi, gerçek ve tüzel kisiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip
olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukuki tasarruflar yapma
yetkisi taninan kisiler ortaklığını;

4. “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi” deyimi,
a) Bu bölgede kanuni ikametgâhı olan bütün gerçek kişileri;
b) Bu bölgede kayıtlı işyeri, kanuni iş merkezi veya şubesi bulunan bütün tüzel
kişi veya kişiler ortakliğini;

5. “Karar” deyimi, bağlayıcı tarife ve menşe bilgileri de dahil olmak üzere, gümrük
idaresinin, gümrük mevzuati ile ilgili olarak belirli bir konuda bir veya daha fazla
kişi üzerinde hukuki sonuç doguracak idari tasarrufunu;

6. “Serbest dolaşimda bulunan eşya” deyimi, Türkiye’nin taraf oldugu uluslararasi
anlaşmalara ait hükümler sakli kalmak kaydiyla, serbest dolaşima giriş rejimine
tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanilan
girdilerin yerli olup olmadigina bakilmaksizin,18 ve 19 uncu madde hükümlerine
göre Türk menseli sayilan eşyayi;

7. “Gümrük statüsü” deyimi, eşyanin Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşima girmiş olup olmadigi yönünden durumunu;

8. “Gümrük vergileri” deyimi, yürürlükteki hükümler uyarinca eşyaya uygulanan
ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

9. “Ithalat vergileri” deyimi,
-Eşyanin ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve eş etkili vergileri,
- Tarim politikasi veya işlenmiş tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
erçevesinde alinan ithalat vergilerini;

10. “Ihracat vergileri” deyimi,
-Eşyanin ihracatinda öngörülen gümrük vergileri ve es etkili mali yükleri,
- Tarim politikasi veya işlenmis tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alinan ihracat vergilerini;

11. “Yükümlü” deyimi, gümrük yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu bütün
kişileri;

12. “Gümrük gözetimi” deyimi, gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük
gözetimi altindaki esyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak
üzere gümrük idareleri tarafindan genel olarak uygulanan işlemleri;

13. “Gümrük denetimi” deyimi, gümrük mevzuatina ve gereken hallerde gümrük
gözetimi altindaki eşyaya uygulanacak diger hükümlere uyulmasini saglamak
üzere eşyanin muayenesini, belgelerin varliginin ve gerçekliginin kanitlanmasini,
işletme hesaplarinin, defterlerinin ve diger yazili belgelerin tetkikini, nakil
araçlarinin kontrolünü, bagajlarin ve kişilerin yanlarinda ya da üstlerinde
taşidiklari eşyanin kontrolünü, idari araştirmalar ve benzeri diger işlemlerin
yapilmasi gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini;

14. “Eşyanin gümrükçe onaylanmiş bir işlem veya kullanima tabi tutulmasi”
deyimi, eşyanin,
a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasini,
b) Bir serbest bölgeye girmesini,
c) Türkiye Gümrük Bölgesi dişina yeniden ihracini,
d) Imhasini,
e) Gümrüge terk edilmesini;

15. “Gümrük rejimi” deyimi,
a) Serbest dolaşima giriş rejimini,
b) Transit rejimini,
c) Gümrük antrepo rejimini,
d) Dahilde işleme rejimini,
e) Gümrük kontrolü altinda işleme rejimini,
f) Geçici ithalat rejimini,
g) Hariçte işleme rejimini,
h) Ihracat rejimini;

16. “Gümrük beyani” deyimi, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanin bir
gümrük rejimine tabi tutulmasi talebinde bulunulmasini;

17. “Beyan sahibi” deyimi, kendi adina beyanda bulunan kişiyi veya adina
beyanda bulunulan kişiyi;

18. “Eşyanin gümrüge sunulmasi” deyimi, eşyanin gümrük idaresine ya da
gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine,
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, gümrük idarelerine yapilan bildirimi;

19. “Esyanin teslimi” deyimi, esyanin tabi tutuldugu gümrük rejimi ile öngörülen
amaçlar dogrultusunda gümrük idareleri tarafindan ilgilisine teslimini;

20. “Rejim hak sahibi” deyimi, gümrük beyanini yapan veya hesabina gümrük
beyani yapilan kişi veya bu kişiye ait bir gümrük rejimi ile ilgili haklarin ve
yükümlülüklerin devredildigi kişiyi;

21. “Izin hak sahibi” deyimi, kendisine bir izin verilen kişiyi;

22. “Elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altindaki eşyanin asli niteliklerini
degiştirmeden istiflenmesi, yerinin degiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara
aktarilmasi, kaplarin yenilenmesi veya tamiri, havalandirilmasi, kalburlanmasi,
kariştirilmasi ve benzeri islemleri;

23. “Eşya” deyimi, her türlü madde, ürün ve degeri; Ifade eder.


MADDE 4
Gümrük idareleriyle muhatap olan kişiler bu Kanun ve bu Kanuna dayanilarak
çikarilan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin
gerek bu Kanunda gerek diger kanun, tüzük ve kararnamelerde yazili hükümlere
göre yapacagi gözetim ve denetimlere tabi olmak; bu idarelerin kendi adina veya
başka idareler nam veya hesabina tahsil edecegi her tür vergi, resim, harç ve
ücretleri ödemek veya bunlari teminata baglamak; kanun, tüzük, kararname ve
yönetmelik hükümlerinin uymayi zorunlu kildigi her tür içlemleri yerine getirmekle
yükümlüdürler.


İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Mevzuati Çerçevesinde Kisilerin Hak ve Yükümlülüklerine Iliskin
Çesitli Hükümler

BİRİNCİ AYIRIM
Temsil Hakki


MADDE 5
Bütün kisiler, gümrük mevzuati ile öngörülen tasarruflari ve islemleri
gerçeklestirmek üzere gümrük idarelerindeki isleri için bir temsilci tayin edebilirler.
Transit tasimacilik yapan veya arizi olarak beyanda bulunan kisiler hariç olmak
üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerlesik bulunan kisilerdir.
Temsil, dogrudan veya dolayli olabilir. Temsilci, dogrudan temsil durumunda
baskasinin adina hareket eder. Dolayli temsil durumunda ise kendi adina, ancak
baskasinin hesabina hareket eder.
Temsilci, temsil edilen kisi namina hareket ettigini beyan etmek, temsilin
dogrudan veya dolayli oldugunu belirtmek ve sahip oldugu temsil yetki belgesini
gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadir.
Bir baska kisi adina veya hesabina hareket ettigini beyan etmeyen ya da bir
temsil yetkisine sahip olmadigi halde, baska bir kisi adina ya da hesabina hareket
ettigini beyan eden kisi, kendi adina ve kendi hesabina hareket ediyor sayilir.
225 inci maddenin 1 inci fikrasinda belirtilen kisiler gümrük idarelerinde dolayli
temsilci olarak is takip edebilirler.


İKİNCİ AYIRIM
Gümrük Mevzuatinin Uygulanmasina Iliskin Kararlar


MADDE 6
1. Gümrük idarelerinin gümrük mevzuatinin uygulanmasina iliskin bir karar
vermesini talep eden her kisi, kararin verilebilmesi için gerekli bütün bilgi ve
belgeleri söz konusu idarelere ibraz etmek zorundadir.

2. Karar alinmasi talebinin yazili olarak yapilmasi gerekir. Gümrük idareleri, söz
konusu talebe iliskin basvurunun kendilerine ulastigi tarihten itibaren otuz gün
içinde karar alirlar. Verilen kararlar basvuru sahibine yazili olarak teblig edilir.
Ancak, gümrük idareleri tarafindan bu süreye uyulmasi mümkün degilse, belirtilen
süre asilabilir. Bu durumda, söz konusu idareler, yukarida belirlenen sürenin
dolmasindan önce basvuru sahibine süre asimini hakli kilan gerekçeler ile talep
hakkinda karar vermek için gerekli gördükleri ek süreyi de belirterek bilgi verirler.

3. Gümrük idareleri tarafindan gerek basvurularin reddine ve gerekse muhatabi
kisinin aleyhine olarak verilen yazili kararlar, Onikinci Kisimda belirtilen sekilde
itiraz yolu açik olmak üzere gerekçeli olarak alinir ve bu hususlar kararda belirtilir.

4. Alinan kararlar 245 inci madde hükümleri sakli kalmak üzere gümrük idareleri
tarafindan derhal uygulanir.

MADDE 7
1. Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararlari asagidaki hallerde
iptal edilir.
a) Kararin yanlis veya eksik bilgilere dayanilarak verilmesi halinde,
b) Basvuru sahibinin bu yanlislik veya eksikligi bilmesi veya bilmesi gerektigi
hallerde,
c) Kararin dogru veya tam bilgilere dayanilarak verilmesinin mümkün olmamasinin
tespiti halinde.

2. Asagidaki hallerde ise ilgilinin lehine olan karar degistirilir veya iptal edilebilir.
a) Kararda öngörülen bir veya birden fazla kosulun gerçeklesmemis veya
gerçeklesemez olmasi,
b) Lehine olan bir kararda öngörülen bir yükümlülüge ilgilinin uymamasi halinde.
3. Kararin iptali, muhatabina teblig edilir.
4. 1 inci fikra hükümlerine göre kararin iptal islemi iptal kararinin verildigi tarihten,
2 nci fikra hükümlerine göre verilen iptal veya degistirme karari teblig tarihinden
itibaren yürürlüge girer.Bununla birlikte, karar muhatabinin yasal çikarlarinin
gerektirdigi istisnai hallerde, kararin iptalinin veya degistirilmesinin yürürlük
tarihi yönetmelikle belirlenen kosullar altinda ertelenebilir.


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Bilgi


MADDE 8
1. Kisiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatinin uygulanmasi hakkinda bilgi
talep edebilirler. Ancak bu tür bir talep, fiilen tasarlanan bir ithalat ya da ihracat
islemine dayanmiyorsa reddedilebilir.

2. Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle esyanin
kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle
gümrük idarelerince yapilan masraflar, talepte bulunan tarafindan karsilanir.


MADDE 9
1. Yazili talep üzerine Müstesarlik veya yetkilendirdigi gümrük idaresi
tarafindan baglayici tarife veya baglayici mense bilgileri verilir.

2. Baglayici tarife veya baglayici mense bilgisi, gümrük idarelerini, hak sahibine
karsi sadece esyanin tarife pozisyonu konusunda veya esyanin menseinin tespiti
konusunda ve yalnizca bilginin verildigi tarihten sonra tamamlanacak gümrük
islemlerine konu olan esya için baglar. Baglayici mense bilgisinin verilmesinde,
17 ila 22 nci maddelerde yer alan esyanin menseinin belirlenmesine iliskin
hükümler esas alinir.

3. Bilgi alan kisi;
a) Baglayici tarife bilgisi için, beyan edilecek esya ile verilen bilgide tanimlanan
sya arasinda her bakimdan uygunluk bulundugunu,
b) Baglayici mense bilgisi için, beyan edilecek esya ve mense kazanimi gerektiren
durumu ile verilen bilgide tanimlanan esya ve mense kazanimi gerektiren
durumunun her bakimdan uygun bulundugunu, Kanitlamak zorundadir.

4. Baglayici tarife bilgisi verilis tarihinden itibaren alti yil; baglayici mense bilgisi
verilis tarihinden itibaren üç yil geçerlidir. Talep edenin verdigi yanlis veya eksik
bilgiye dayanan baglayici bilgi iptal edilir.

5. Baglayici tarife bilgisi asagidaki durumlarda geçerliligini kaybeder:
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde degisiklik yapilmasi ve verilen bilginin söz
konusu degisiklikle getirilen hükümlere uymamasi,
b) Dünya Gümrük Örgütünün uymakla yükümlü bulundugumuz nomanklatür,
izahname, tarife pozisyonlarina iliskin kararlarindaki bir degisiklige uymamasi,
c) Baglayici tarife bilgisinin iptal edildiginin veya degistirildiginin bilgi verilen
kisiye teblig edilmesi. Bu fikranin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde
baglayici tarife bilgisinin geçerliligini kaybetme tarihi, söz konusu degisikliklerin
Resmi Gazetede yayimi tarihidir.

6. Baglayici mense bilgisi asagidaki durumlarda geçerliligini kaybeder:
a) Mense kurallarinda bir mevzuat düzenlemesi veya bir uluslararasi anlasma
geregince degisiklik yapilmasi ve verilen bilginin söz konusu degisiklikle getirilen
hükümlere uymamasi,
b) Dünya Ticaret Örgütünün uymakla yükümlü bulundugumuz Mense Kurallari
Anlasmasina ve bu anlasmaya iliskin izahname ve kararlardaki bir degisiklige
uymamasi,
c) Baglayici mense bilgisinin iptal edildiginin veya degistirildiginin bilgi verilen
kisiye teblig edilmesi.

7. 5 ve 6 nci fikra hükümleri uyarinca geçerliligini kaybeden baglayici tarife veya
mense bilgisinin hak sahibi, söz konusu baglayici bilgiye dayanarak ve bu bilginin
geçerliligini kaybetmesinden önce, ilgili esyanin alimi veya satimi üstüne baglayici
sözlesmeler yaptigi takdirde, geçerliligini kaybeden tarife veya mense bilgisini,
söz konusu yayimin ya da tebligatin yapildigi tarihten itibaren alti aylik bir süre
boyunca kullanabilir. Ancak, gümrük islemleri sirasinda söz konusu ürünler için bir
ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin gümrüge verilmesi halinde, bu belgenin
geçerlilik süresi esas alinir. Bu fikra hükümlerine istisna getirmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir.

8. Baglayici tarife veya mense bilgisine iliskin 7 nci fikra hükümleri ancak asagidaki
amaçlarla kullanilabilir.
a) Ithalat ya da ihracat vergilerinin belirlenmesi,
b) Tarim politikasi kapsaminda ihracat vergi iadeleri ile ithalata ya da ihracata
verilen diger bütün ödemelerin hesaplanmasi,
c) Belgelerin, söz konusu tarife veya mense bilgisine istinaden verilmis olmasi
kosuluyla, esyaya ait gümrük beyannamesinin tescili için gümrük islemlerinin
yürütülmesi sirasinda verilen ithalat, ihracat ya da ön izin belgesinin kullanimi.


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Diger Hükümler


MADDE 10
1. Gümrük Müstesarligi, gümrük mevzuatinin dogru olarak uygulanmasi için
gerekli gördügü bütün önlemleri alir.

2. Gümrük mevzuatinin öngördügü uygulamalarin, hangi hallerde ve hangi
kosullar altinda basitlestirilecegine iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


MADDE 11
Gümrük islemleriyle dogrudan veya dolayli olarak ilgili bulunan kisiler, Gümrük
Müstesarliginin veya gümrük idarelerinin talebi üzerine gümrük islemleri ile sinirli
olmak kaydiyla belirlenen süreler içinde gerekli bütün belge ve bilgileri vermek
ve her türlü yardimi saglamakla yükümlüdür. Kendilerinden bu konularda bilgi
istenilen kisiler, özel kanunlarda yazili gizlilik hükümlerini ileri sürerek bilgi
vermekten kaçinamazlar.


MADDE 12
1. Gümrük idareleri gizli nitelikteki veya gizlilik esasina göre elde edilen bütün
bilgileri saklamak zorundadir. Bu bilgileri veren kisinin veya makamin açik izni
olmaksizin söz konusu bilgiler açiklanamaz. Su kadar ki, gümrük idareleri verilerin
korunmasina iliskin yasal hükümler veya yargi kararlarinin geregi olarak söz
konusu bilgileri ilgili mercilere verirler.

2. Gümrük islemleri nedeniyle elde edilen gizli nitelikteki bilgilerin toplanmasi,
kullanilmasi, saklanmasi, saklanma süresi ve üçüncü kisilere verilmesine iliskin
hükümler yönetmelikle belirlenir.


MADDE 13
Ilgili kisiler, 11 inci maddede belirtilen belge ve bilgileri gümrük kontrolü
amaciyla bes yil süre ile saklamak zorundadirlar.

Belge saklama süresi;

a) (b) fikrasinda öngörülen haller disinda, serbest dolasima girmek veya ihraç
edilmek üzere beyan edilen esya ile ilgili olarak, serbest dolasima giris veya
ihracat beyanlarina iliskin belgelerin tescil edildigi yilin;

b) Nihai kullanimlari nedeniyle indirimli veya sifir ithalat vergisi ile Türkiye’de
serbest dolasima giren esya için, gümrük gözetimine tabi olmalarinin sona erdigi
yilin;
c) Baska bir gümrük rejimine tabi tutulan esya için, söz konusu gümrük rejiminin
sona erdigi yilin;
d) Serbest bölgeye konulan esya için, buralardan çiktiklari yilin;
Sonundan itibaren islemeye baslar.


MADDE 14
1. Bu Kanunda belirtilen süreler, tarih veya vadeler, aksine özel bir
hüküm bulunmadikça uzatilamaz veya ertelenemez. Süre, tarih veya vadelerin
bitim tarihinin resmi tatil gününe rastlamasi halinde, bu süreler ilk isgününün resmi çalisma saatleri sonunda biter.

2. Süre hafta veya ay olarak belli edilmis ise; basladigi güne son hafta veya ayda
tekabül eden günün mesai saati bitiminde sona erer. Sürenin bittigi ayda tekabül
eden bir gün yoksa süre o ayin son gününün mesai saati bitiminde sona erer.İKİNCİ KISIM

Gümrük Vergileri ile Esya Ticareti Konusunda Öngörülen Diger Önlemlerin
Uygulanmasina Iliskin Unsurlar


BİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük Tarifesi ve Esyanin Tarife Pozisyonlarina Ayrilmasi


MADDE 15
1. Gümrük vergileri, gümrük yükümlülügünün dogdugu tarihte
yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanir.

2. Esya ticaretine iliskin özel hükümlerle belirlenmis diger önlemler, gerektigi
takdirde, söz konusu esyanin tarife pozisyonuna göre uygulanir.
3. Gümrük Tarifesi:
a) Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,
b) Tamamen veya kismen Türk Gümrük Tarife Cetveline dayanan veya bu cetvele
alt açilimlarekleyen ve esya ticaretine iliskin tarife önlemlerinin uygulanmasi için
tespit edilen diger cetvelleri,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadigi esyaya uygulanacak;
-Gümrük vergi oranlarini,
-Tarim politikasi veya islenmis tarim ürünleriyle ilgili özel düzenlemeler
çerçevesinde alinan ithalatvergilerini,
d) Türkiye’nin bazi ülkeler veya ülke gruplari ile yaptigi tercihli bir tarife
uygulamasi gerektiren
anlasmalarda yer alan tercihli tarife uygulamalarini,
e)Türkiye tarafindan tek tarafli olarak bazi ülkeler, ülke gruplari veya toprak
parçalari için taninan tercihli tarife uygulamalarini,
f) Ithalat vergilerinde, bazi esyaya sartli olarak uygulanacak muafiyet veya
indirim uygulamalarini,
g) Yukaridakilerin disinda kalan diger tarife uygulamalarini,
Kapsar.

4. Sabit oranli vergilendirmeye iliskin hükümler sakli kalmak üzere, 3 üncü fikranin
(d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen kosullari tasiyan esyanin ithalinde, beyan
sahibi (c) bendinde belirtilen tarife
yerine (d), (e) ve (f) bentleri hükümlerinin uygulanmasini isteyebilir. Gerekli
kosullarin yerine getirilmesi halinde, söz konusu talep gümrük islemlerinin
tamamlanmasindan veya esyanin tesliminden sonra da yapilabilir.

5. Bu maddenin 3 ncü fikrasinin (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen belirli bir
ithalat hacmi i1e sinirlandirilmis tarife uygulamalari;
a) Tarife kotalarinin söz konusu oldugu durumlarda, tespit edilen ithalat hacmi
sinirina ulasildiginda,
b) Tarife tavanlarinin söz konusu oldugu durumlarda ise Bakanlar Kurulu Karari ile,
Sona erer.

6. Esyanin tarife pozisyonunun belirlenmesi deyiminden, yürürlükteki hükümlere
uygun olarak, söz konusu esyanin girdigi;
a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin veya 3 üncü fikranin (b) bendinde öngörülen
diger cetvelin bir alt pozisyonunun,
b) Tamamen veya kismen Türk Gümrük Tarifesine dayanan ya da bu tarife
cetveline alt açilimlar
ekleyen ve özel alanlara ait esya ticaretine iliskin tarife disi önlemlerin
uygulanmasi amaciyla Bakanlar Kurulu Karari ile olusturulan bir diger cetvelin alt
pozisyonunun, Belirlenmesi anlasilir.

7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve esya fihristi, Müstesarlikça hazirlanir ve
Resmi Gazetede yayimlanir. Bu sekilde yayimlanan metinler idari ve kazai
uygulamalarda esas tutulur.


MADDE 16
l. Mahiyeti ve nihai kullanim sekli gerekçesiyle, bazi esyanin
yararlanabilecegi tercihli tarife uygulamasi, Bakanlar Kurulunca belirlenen sartlara
tabidir. Bir izin gerektiginde 80 ve 81 inci madde hükümleri uygulanir.

2. 1 inci fikrada sözü edilen tercihli tarife uygulamasi ifadesi, tarife kotalari
kapsaminda olsa dahi, ithalat vergilerinde bir indirim veya sartli muafiyet
uygulamasi anlamina gelir.

İKİNCİ BÖLÜM
Esyanin Mensei

BİRİNCİ AYIRIM
Esyanin Tercihli Olmayan Mensei

MADDE 17
Esyanin tercihli olmayan mensei;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fikrasinin (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulama
lar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanmasi,
b) Esya ticaretine iliskin tarife önlemleri disinda, Bakanlar Kurulu Karari ile
olusturulan önlemlerin uygulanmasi,
c) Mense sahadetnamelerinin hazirlanmasi ve verilmesi,
Amaçlari ile bu Kanunun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde
belirlenir.


MADDE 18
1. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen esya, o ülke menselidir.

2. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen esya ifadesinden;
a) O ülkede çikartilan madencilik ürünleri,
b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler,
c) O ülkede dogan ve yetistirilen canli hayvanlar,
d) O ülkede yetistirilen canli hayvanlardan elde edilen ürünler,
e) O ülkede tutulan ve avlanan balikçilik ve avcilik ürünleri,
f) O ülkede kayitli veya tescilli olup, o ülkenin bandirasini tasiyan araçlar
tarafindan söz konusu ülkenin kara sulari disindaki denizlerden çikartilan av
ürünleri ve diger deniz ürünleri,
g) Söz konusu ülkede kayitli ya da tescilli olan ve ülkenin bandirasini tasiyan,
fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen esya,
h) O ülkenin kara sulari disindaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki topragin
altindan münhasir isletme hakkina sahip olarak o ülke tarafindan çikartilan ürünler,
i) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat islemlerinden veya
kullanim kalintilarindan elde edilen atik ve artiklar,
j) Yukaridaki bentlerde sayilan esyadan üretimin herhangi bir asamasinda elde
edilen esya ile bunlarin türevlerinden elde edilen esya, Anlasilir.

3. 2 nci fikranin uygulanmasinda ülke ifadesi o ülkenin kara sularini da kapsar.


MADDE 19
Üretimi birden fazla ülkede gerçeklestirilen esyanin bir ülke menseli
sayilabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatin önemli bir
asamasinin ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esasli isçilik ve eylemin
o ülkede yapilmasi gerekir.


MADDE 20
Esas amacinin, Türkiye tarafindan belirli ülkelerin esyasina uygulanan
hükümleri asmak oldugu tespit edilen veya yapilan arastirma sonucunda hakkinda
bu yönde bir kanaat olusan bir isçilik veya islemle üretilmis esya, 19 uncu
maddeye dayanilarak o ülke menseli sayilmaz.


MADDE 21
1. Mense sahadetnamesi ibrazi ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararasi
ve ikili anlasma hükümlerine göre, mense sahadetnamesine dayanilarak indirimli
tarifeden yararlanilmak istenilmesi halinde, esyanin anlasmaya taraf ülke menseli
oldugunu veya o ülkede gördügü degisiklik ve islemler dolayisiyla öyle sayilmasi
gerektigini bildirir mense sahadetnamesi ibrazi zorunludur.

2. 1 inci fikra hükmü disinda kalan hallerde, mense sahadetnamesi ibrazina iliskin
ve esyanin kiymeti, mensei, cinsi veya niteligi itibariyle, mense sahadetnamesi
aranmamasina iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
3. Mense sahadetnamelerinin sekli, içerecegi bilgiler, uluslararasi düzenlemeler
dikkate alinarak yönetmelikle belirlenir.
4. Mense sahadetnamesinin ibrazina ragmen ciddi bir süphe durumunda, ek
kanitlari isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir.


İKİNCİ AYIRIM
Esyanin Tercihli Mensei


MADDE 22
Bu Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen tercihli tarife uygulamalarindan
yararlandirilmak istenen esyanin tercihli mense kurallari;
a) 15 inci maddenin 3 üncü fikrasinin (d) bendinde belirtilen anlasmalar kapsami
esya için bu anlasmalar ile,
b) 15 inci maddenin 3 üncü fikrasinin (e) bendinde belirtilen tercihli tarife
uygulamalarindan yararlanan esya için Bakanlar Kurulu Karari ile, belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Esyanin Gümrük Kiymeti


MADDE 23
Esyanin gümrük kiymeti, Gümrük Tarifesinin ve esya ticaretine iliskin
belirli konularda getirilen tarife disi düzenlemelerin uygulanmasi amaciyla, bu
bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kiymettir.


MADDE 24
1. Ithal esyasinin gümrük kiymeti, esyanin satis bedelidir. Satis bedeli,
Türkiye’ye ihraç amaciyla yapilan satista 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli
düzeltmelerin de yapildigi, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattir.
Su kadar ki, esyanin satis bedelinin gümrük kiymetine esas alinabilmesi, asagidaki
kosullara baglidir:
a) Esyanin alicisi tarafindan elden çikartilmasi veya kullanimi;
-Türkiye Cumhuriyeti kanunlari, tüzükleri ve bunlarin yetkili kildigi merciler
tarafindan konulmus olan,
-Esyanin tekrar satilabilecegi cografi bölgeyi sinirlayan,
-Esyanin kiymetini önemli bir ölçüde etkilemeyen,
Kisitlamalar disinda, hiçbir kisitlamaya tabi olmamalidir.
b) Satis veya fiyat, kiymeti belirlenmekte olan esya bakimindan, kiymeti tespit
edilemez bir kosul veya edim konusu olmamalidir.
c) Esyanin alici tarafindan tekrar satisi veya diger herhangi bir sekilde elden
çikartilmasi ya da kullanimi sonucu dogan hasilanin bir bölümünün dogrudan veya
dolayli olarak saticiya intikal etmesi halinde, ithal esyasinin fiilen ödenen veya
ödenecek fiyatina 27 nci madde hükümlerine göre ilave
yapilabilmelidir.
d) Alici ve satici arasinda bir iliski bulunmamali; iliskinin varligi durumunda ise,
satis bedeli bu maddenin 2 nci fikrasi hükümlerine göre gümrük kiymeti olarak
kabul edilebilir nitelikte olmalidir.

2. a) Yukaridaki fikra hükümlerini uygulayarak satis bedelinin belirlenmesinde,
alici ile satici arasinda bir iliskinin varligi, satis bedelinin reddedilmesi için tek
basina yeterli bir neden olusturmaz. Böyle durumlarda, satisa iliskin kosullar
incelenerek, bu iliskinin fiyati etkilemedigi belirlenirse, satis bedeli kabul edilir.
Gümrük idaresi, beyan sahibi veya diger kaynaklardan elde ettigi bilgilere
dayanarak, söz konusu iliskinin fiyati etkiledigi kanisina varirsa, bu hususlari
beyan sahibine yazili olarak bildirir. Süresi içinde verilmek sartiyla beyan sahibinin
cevap hakki saklidir.
b) Birbirleri ile iliskisi bulunan kisiler arasindaki bir satista, beyan sahibi satis
bedelinin ayni veya yakin bir tarihte gerçeklesen asagida yer alan emsal
kiymetlerden birine çok yakin oldugunu ispatlarsa, bu satis bedeli kabul edilerek,
esyanin kiymeti l inci fikra hükümlerine göre belirlenir.
- Türkiye’ye ihraç amaciyla satilan ayni veya benzer esyanin birbiriyle hiçbir
iliskisi bulunmayan saticilar ve alicilar arasinda satisindaki satis bedeli,
-Ayni veya benzer esyanin, 25 inci maddenin 2 nci fikrasinin (c) bendi
hükümlerine göre belirlenen gümrük kiymeti,
-Ayni veya benzer esyanin, 25 inci maddenin 2 nci fikrasinin (d) bendi
hükümlerine göre belirlenen gümrük kiymeti.
Yukaridaki emsal kiymetlerle yapilan kiyaslama sirasinda, ticari düzeye, miktara,
27 nci maddede sayilan unsurlara ve alici ile satici arasinda iliski bulunmayan
satislarda, saticinin üstlendigi, ancak satici ile alici arasinda iliski bulunan
durumlarda saticinin üstlenmedigi giderlere iliskin ispatlanmis farkliliklar dikkate
alinir.
c) (b) bendinde sayilan kiymetler, beyan sahibinin girisimi ile ve yalniz kiyaslama
amaciyla kullanilir. (b) bendi hükümlerine dayanarak esyanin satis bedelinin yerini
alacak bir kiymet tespit edilemez.

3. a) Fiilen ödenen veya ödenecek fiyat, ithal esyasi için alicinin, satici veya
satici yararina yaptigi veya yapmasi gereken ödemelerin toplamidir. Bu fiyat,
ithal esyasinin satis kosulu olarak, alicinin saticiya veya saticinin bir yükümlülügünü karsilamak üzere üçüncü bir kisiye yaptigi veya yapacagi
tüm ödemeleri kapsar. Ödemeler, para transferi seklinde olabilecegi gibi, akreditif
veya ciro edilebilir bir kiymetli evrak kullanilarak ya da dogrudan veya dolayli
yapilabilir.
b) 27 nci maddeye göre yapilan ilaveler disinda, alicinin pazarlama dahil kendi
hesabina yaptigi faaliyetler, satici yararina veya satici ile yapilan bir anlasma
yoluyla da olsa, saticiya yapilan dolayli bir ödeme olarak degerlendirilmez. Bu tür
islemlere iliskin giderler, ithal esyasinin gümrük kiymetinin tespiti sirasinda fiilen
ödenen veya ödenecek fiyata ilave edilmez.


MADDE 25
1. 24 üncü madde hükümlerine göre belirlenemeyen gümrük kiymeti,
bu maddenin 2 nci fikrasinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin sira halinde
uygulanmasiyla belirlenir. Esyanin gümrük kiymeti bir üst bent hükümlerine göre
belirlenebildigi sürece bir alt bent hükümleri uygulanamaz. Ancak, beyan
sahibinin yazili talebinin gümrük idaresince uygun bulunmasi sartiyla (c) ve (d)
bentlerinin uygulama sirasi degistirilebilir.

2. Bu madde hükümleri geregince, gümrük kiymeti asagidaki yöntemlere göre
belirlenir:
a) Türkiye’ye ihraç amaciyla satilarak, kiymeti belirlenecek esya ile ayni veya
yakin bir tarihte ihraç edilen esyanin satis bedeli,
b) Türkiye’ye ihraç amaciyla satilarak, kiymeti belirlenecek esya ile ayni veya
yakin bir tarihte ihraç edilen benzer esyanin satis bedeli,
c) Ithal esyasinin veya ayni ya da benzer esyanin Türkiye içinde saticilardan
müstakil kisilere yapilan en büyük miktardaki satisina ait birim fiyata dayali
kiymet,
d) Ithal esyasinin üretiminde kullanilan malzeme ve imalat veya diger imal
islemlerinin bedel veya kiymetleri ile Türkiye’ye ihraç edilmek üzere ihraç
ülkesindeki üreticiler tarafindan üretilen, kiymeti belirlenecek esya ile ayni sinif
veya cins esyanin satisinda mutat olan kâr ve genel giderlere esit bir tutar ve
27 nci maddenin 1 inci fikrasinin (e) bendinde sayilan diger bedel veya kiymetler
toplamindan olusan hesaplanmis kiymet.

3. 2 nci fikranin uygulanmasina iliskin diger usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


MADDE 26
1. 24 ve 25 inci madde hükümlerine göre belirlenemeyen ithal
esyasinin gümrük kiymeti;
a) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasinin VII nci Maddesinin
Uygulanmasina Iliskin Anlasmanin,
b) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasinin VII nci Maddesinin,
c) Bu bölüm hükümlerinin,
Prensip ve genel hükümlerine uygun yöntemlerle ve Türkiye’de mevcut veriler
esas alinarak belirlenir.

2. 1 inci fikra hükümlerine göre gümrük kiymetinin belirlenmesinde;
a) Türkiye’de üretilen esyanin Türkiye içindeki satis fiyati,
b) Gümrük idaresinin iki alternatif kiymetten yüksek olanini kabul etmesini
öngören bir sistem,
c) Esyanin ihraç ülkesindeki iç piyasa fiyati,
d) Ayni veya benzer esyanin, 25 inci maddenin 2 nci fikrasinin (d) bendi
hükümlerine göre hesaplanmis kiymeti disindaki maliyet bedeli,
e) Türkiye’den baska bir ülkeye ihraç edilmek üzere satilmis esyanin fiyati,
f) Asgari gümrük kiymetleri,
g) Keyfi veya fiktif kiymetler,
Esas alinmaz.


MADDE 27
1. 24 üncü madde hükümlerine göre gümrük kiymeti belirlenirken,
ithal esyasinin fiilen ödenen veya ödenecek fiyatina asagidaki ilaveler yapilir:
a) Asagidaki unsurlarin esyanin fiilen ödenen veya ödenecek fiyatina dahil
edilmemis, ancak alici tarafindan üstlenilen bölümü;
i) Satin alma komisyonlari disindaki komisyonlar ve tellâliye,
ii) Gümrük islemleri sirasinda söz konusu esya ile tek esya muamelesi gören
kaplarin maliyeti,
iii) Isçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli;
b) Ithal esyasinin üretiminde ve ihraç amaciyla satisinda kullanilmak üzere,
alici tarafindan dogrudan veya dolayli olarak, bedelsiz veya düsük bedelle
saglanan, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil
edilmemis olan asagida sayilan mal ve hizmetlerin kiymetinden verilecek uygun
miktardaki pay; i) Ithal esyasina katilan malzeme, aksam, parça ve benzerleri,
ii) Ithal esyasinin üretimi sirasinda kullanilan araç, gereç, kalip ve benzeri aletler,
iii) Ithal esyasinin üretimi sirasinda tüketilen maddeler,
iv) Ithal esyasinin üretimi için gereken ve ithal ülkesi disinda gerçeklestirilen
mühendislik, gelistirme, sanat ve çizim çalismalari, plan ve taslak hazirlama
hizmetleri;
c) Kiymeti belirlenecek esyanin satis kosulu geregi, alicinin dogrudan veya dolayli
olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemis olan
royalti ve lisans ücretleri;
d) Ithal esyasinin tekrar satisi veya diger herhangi bir sekilde elden çikartilmasi
ya da kullanimi sonucu dogan hâsilanin, dogrudan veya dolayli olarak saticiya
intikal eden kismi;
e) Ithal esyasi için Türkiye’deki giris liman veya yerine kadar yapilan nakliye ve
sigorta giderleri.

2. Bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata yapilacak ilaveler için
nesnel ve ölçülebilir veriler esas alinir.

3. Gümrük kiymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata bu
maddede öngörülenler disinda hiçbir ilave yapilamaz.

4. Bu bölümde geçen satin alma komisyonlari ifadesinden; ithalatçinin temsilcisine kiymeti
belirlenecek esyanin satin alinmasinda yurtdisinda verdigi temsil hizmeti
karsiliginda ödedigi ücret anlasilir.

5. Ithal esyasinin gümrük kiymetinin belirlenmesi sirasinda;
a) Türkiye’de çogaltilmasi hakki için yapilan ödemeler
b) Türkiye’ye ihraç amaciyla satisinda bir satis kosulu olmamasi kaydiyla,
dagitim veya tekrar satishaklari için alicinin yaptigi ödemeler,
1 inci fikranin (c) bendi kapsaminda degerlendirilmez ve fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata ilave edilmez.


MADDE 28
Ithal esyasinin fiilen ödenen veya ödenecek fiyatindan ayirdedilebilmeleri
kosuluyla asagidaki giderler gümrük kiymetine dahil edilmez:
a) Esyanin, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile Türkiye’nin anlasmalarla dahil
oldugu gümrük birligi gümrük bölgelerine giris yerine varisindan sonra yapilan
nakliye ve sigorta giderleri,
b) Sinai tesis, makina veya teçhizat gibi, ithal esyasi için yapilan insa, kurma,
montaj, bakim veya teknik yardima iliskin giderler,
c) Ithal esyasinin satisiyla ilgili olarak bir finansman anlasmasi uyarinca alici
tarafindan üstlenilen faiz giderleri;
d) Ithal esyasinin Türkiye’de çogaltilmasi hakki için yapilan ödemeler;
e) Satin alma komisyonlari;
f) Esyanin ithali veya satisi nedeniyle Türkiye’de ödenecek ithalat vergileri.
(c) bendinde belirtilen hallerde, finansmanin satici veya bir baska kisi tarafindan
saglanmis olmasina bakilmaz. Ancak, finansman anlasmasinin yazili olarak
yapilmis olmasi ve gerektiginde alicinin;
-Esyanin, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan edilen fiyattan
satildigini,
-Söz konusu faiz oraninin, finansmanin saglandigi ülkede o tarihte bu tür bir
islem için geçerli olan faiz orani seviyesini asmadigini, Kanitlamasi sarttir.


MADDE 29
Bilgisayarlarda kullanilmak üzere, veri veya komutlar yüklü bilgi
tasiyicilarinin gümrük kiymetinin tespitine iliskin usul ve esaslar yönetmelikle
belirlenir.

MADDE 30
Esyanin gümrük vergisine esas alinacak kiymetinin Türk Lirasi olarak beyani
zorunludur. Fatura veya diger belgelerde yazili yabanci paralar, gümrük
yükümlülügünün dogdugu tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankasi döviz satis
kurlari üzerinden Türk Lirasina çevrilir.


MADDE 31
1. Bu bölüm hükümleri, gümrükçe onaylanmis bir baska islem veya kullanima tabi
tutulduktan sonra serbest dolasima giren esyanin gümrük kiymetinin
belirlenmesine iliskin özel hükümleri etkilemez.
2. 24, 25 ve 26 nci maddelere istisna olarak, genellikle konsinye sekilde teslim
edilen çabuk bozulabilir esyanin gümrük kiymeti, beyan sahibinin talebi üzerine,
gümrük idaresince basitlestirilmis usullere göre belirlenir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Esyanin Agirligi ve Kaplari

MADDE 32
1. Gümrük Tarifesinde agirlik esasina göre vergiye tabi esyada,
vergiye esas agirliklar ile bazi pozisyon ve alt pozisyonlarin kapsaminin
belirlenmesine esas alinan agirliklar;
a) Brüt agirliga atifta bulunulan hallerde, esyanin kendi agirligi ile tüm ambalaj
maddeleri ve kaplarin agirliklari toplami,
b) Net agirliga veya sadece agirliga atifta bulunulan hallerde, esyanin kendi
agirligi, Olarak degerlendirilir.

2. Brüt agirligi üzerinden vergiye tabi esya ambalajsiz geldigi takdirde, söz konusu
esya bulundugu haldeki agirligi üzerinden vergiye tabi tutulur.

3. Degisik vergi oranlarina ve ayni zamanda brüt agirliklari üzerinden vergiye tabi
esyanin ayni ambalaj içinde gelmesi halinde, esya, net agirliklari üzerinden tartilir
ve ambalaj agirligi orantili olarak net agirliklara ilave edilir.

4. Beyan edilen ölçü birimi ile vergilendirmeye esas alinan ölçü biriminin farkli
olmasi halinde, bunlarin birbirlerine dönüstürülmesine iliskin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.

5. Esyanin ambalajlarinin
a) Alisilagelen ve bilinen maddelerden olmamasi veya gereginden farkli bir sekilde
yapilmasi,
b) Ait olduklari esyanin faturasinda kiymetlerinin ayri gösterilmesi ve ayni
zamanda bagimsiz bir ticari esya niteliginde olmasi,
c) Ithalat vergilerinden kaçinma amaciyla ambalaj olarak getirilmesi,
Hallerinde, bunlar ayri olarak beyan edilir ve girdikleri tarife pozisyonlarina göre
vergiye tabi tutulur.

Ancak, yukaridaki gibi kendi tarifeleri üzerinden vergiye tabi ambalaj maddelerinin
vergi orani, içindeki esyanin gümrük vergi oranindan düsük veya buna esit
bulundugu takdirde, ambalaj maddelerinin gümrük vergisi esyanin tabi bulundugu
vergi oranlari üzerinden ve esya ile birlikte hesaplanir.

6. Agirlik üzerinden vergiye tabi esyanin alisilagelen ambalaj niteliginde olmayan
kutu, kilif ve mahfazalarinin gümrük vergi oranlari, içindeki esyanin vergi
oranindan daha yüksek bulundugu takdirde, kendilerine ait tarife pozisyonlarina
göre vergiye tabi tutulur.

Kiymet üzerinden vergiye tabi esyanin kutu, kilif ve mahfazalari, baslibasina bir
ticari esya niteliginde olmamasi ve kiymetinin esyanin kiymetine dahil bulunmasi
sartiyla gümrük vergisine tabi tutulmaz.

7. Agirliklari üzerinden gümrük vergisine tabi esyanin örnekleme yöntemiyle
yapilan gümrük muayenesi sirasinda;
a) Kaplarin yalniz bir kaçinin tartilmasi sonucunda beyana göre fazlalik saptanirsa,
ayni cins ve türden esyanin tartilmamis kaplarina da bu fazlaligin ortalamasi esas
alinarak ilaveler yapilir. Beyan sahibi, bu sekilde yapilan islemi kabul etmez ise
gümrük idaresi tarafindan bütün kaplar tartilir.
b) Tartilan kaplarda beyana göre eksiklik saptanirsa bunun esyanin dogal
özelliklerinden veya hasara ugramasindan veya noksan gönderildiginden veya
çalinmasindan ileri geldiginin kanitlanmasi halinde, ithalat vergileri bulunan miktar
üzerinden hesaplanir.

Ancak, bu gibi durumlarda gümrük idaresinin veya beyan sahibinin bütün kaplari
tarttirmak haklari saklidir.ÜÇÜNCÜ KISIM
Tasitlarin Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Esya Gümrükçe Onaylanmis Bir Islem veya Kullanima Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Tasitlarin Türkiye Gümrük Bölgesine Giris ve Çikisi

MADDE 33
Türkiye Gümrük Bölgesine giris ve çikis gümrük kapilarindan yapilir. Türkiye
Gümrük Bölgesinin giris noktalarindaki gümrük kapilari ile içeride bulunan gümrük
kapilari arasinda belirli yollarin takip edilmesi zorunludur. Giris ve çikis kapilari ile
bunlari birbirine baglayan yollar ve hava tasitlarinin Türkiye Gümrük Bölgesinde
inebilecekleri gümrük islemi yapilan havalimanlari ilgili kamu kuruluslarinin görüsleri
alinarak, Müstesarlikça tespit edilerek Resmi Gazetede yayimlanir.

Genel hizmete açik demiryollari gümrük yolu sayilir.


MADDE 34
1. Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çikan tasitlar gümrük gözetimine tabidir.
Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak, gümrük idareleri tarafindan
denetlenir.

2. Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen tasitlarin denetlenmesi bitmeden
veya ilgili gümrük idaresinin izni alinmadan söz konusu tasitlara yük ve yolcu
alinip verilemez ve tasit yoluna devam edemez; trenlerin vagon degistirmek
veya eklemek suretiyle tertipleri degistirilemez.

Türkiye Gümrük Bölgesi disindan, demiryolundan baska kara tasitlari ile ancak
sinirdaki yetkili bir gümrük idaresine esya getirilebilir. Sinirdaki yetkili olmayan bir
gümrük idaresine gelen esya gümrük gözetimi altinda yetkili bir gümrük idaresine
götürülmedigi takdirde geri çevrilir.

Türkiye Gümrük Bölgesine yürütülerek getirilecek hayvanlar, saglik kontrolü
yapilabilen gümrük kapilarindan girebilir.

3. a) Türkiye Gümrük Bölgesi disindaki limanlardan gelen gemiler, Gümrük
Bölgesine girmelerinden itibaren beklenmeyen haller veya mücbir sebep olmadikça
ya da gümrük denetimi gerektirmedikçe, gidecekleri limana göre mutat olan rotayi
degistiremez, yolda duramaz baska gemilerle temas edemez ve gümrük idaresi
bulunmayan yerlere yanasamazlar. Gümrük memurlari gemiyi, yükünü ve bunlara
ait gerekli tüm defter, belge ve kayitlari denetlemeye, gerektiginde ambarlari ve
esya bulunan diger yerleri mühür altina almaya yetkilidir. Yabanci limanlardan gelip
Türk limanlarina veya nehirlerine girecek olan gemiler, gümrük denetlemesi
yapilmak üzere belirli yerlerde durur veya yol keserler.

Yabanci limanlardan gelen veya Türkiye’den yabanci limanlara giden gemilerin
gelis ve gidislerinden en az üç saat önce sahip veya acentasi tarafindan ilgili
gümrük idarelerine bilgi verilir.

Gemi adamlari ve yolculari ile gemilere girip çikacak görevli ve görevsiz kimseler
Türkiye’ye ancak yetkili gümrük idarelerinden giris ve çikis yapabilirler.

b) Türkiye limanlari arasinda düzenli sefer yapan ve acentasi bulunan gemiler
serbest dolasimda olmayan esya alirlar veya yolda yabanci limana ugrarlarsa (a)
fikrasi hükümlerine tabi tutulurlar. Bu tür gemiler ile bunlarin yolcu ve yüklerinin
denetleme ve gümrük islemlerinde kolaylik saglayacak usul ve esaslar koymaya
Müstesarlik yetkilidir.

c) (b) fikrasi disinda kalan gemilerin Türkiye limanlari arasindaki sefer ve
tasimalari gümrük gözetimine tabi tutulabilir. Bu tür gemiler, Müstesarlikça
belirlenecek sartlar ve verilecek izin çerçevesinde serbest dolasimda olmayan
esyayi Türkiye limanlari arasinda transit suretiyle tasiyabilirler.

d) (c) fikrasinda yazili tasimalar ile Türkiye karasulari ve iç sularinda seyreden her
türlü tasitlar üzerinde gümrükçe yapilacak gözetim ve denetime iliskin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.

4. Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den gidecek olan hava araçlari yetkili gümrük
idaresi bulunan havalimanlarina inebilir veya bu havalimanlarindan kalkabilirler.
Bu hava araçlari gümrük gözetimine tabidir. Özel bir izin ile gelen ve giden hava
gemilerinin kaptan pilotlari verilen talimata uygun olarak hareket ederler.

5. Türk ve yabanci donanmasina mensup harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine
mensup hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulunun izni ile gelen yabanci devletlerin
hava harp gemileri, içlerinde esya bulunmamasi halinde gümrük gözetimine tabi
degildir.


MADDE 35
Türkiye Gümrük Bölgesine giris ve çikis ile gümrük idarelerindeki her türlü gümrük
islemleri normal çalisma saatleri içinde yapilir. Ancak;

a) Demiryolu katarlari ve düzenli sefer yapan deniz, nehir, kara ve hava tasitlari
gece ve gündüzün her saatinde Gümrük Bölgesine girip çikabilirler. Düzensiz
seferli olan ve yolcu getiren deniz, nehir, kara ve hava tasitlari da ayni
sekilde Gümrük Bölgesine girip çikabilirler.

b) Isletme teskilati bulunan limanlarda, gemiler gece ve gündüzün her saatinde
yük ve yolcu alip çikarabilirler.

c) Zorlayici sebeplerle çalisma saatleri disinda gümrük idaresi olan bir limana
girmek veya bu limandan ayrilmak zorunda kalan gemilerin yük alip verme istekleri
de gümrük idarelerince kabul edilir. Yolcu ve turist tasiyan her türlü gemi mesai
saatleri disinda gümrük idaresi bulunan bir limana girip çikabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Esyanin Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi


MADDE 36
1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen esya, girisinden itibaren gümrük gözetimine
tabidir. Bunlar, yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafindan
denetlenir.

2. Söz konusu esya gümrük statüleri belirleninceye, serbest dolasimda olmayan
esya ise 77 nci maddenin 1 inci fikrasi hükmü sakli kalmak üzere, gümrük
statüleri degisinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut 163 ve 164 üncü
maddeler geregince yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrügün gözetimi
altinda kalir.


MADDE 37
1. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen esya, getiren kisi tarafindan gecikmeksizin
Müstesarlikça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak;

a) Belirlenen bir gümrük idaresine veya gümrükçe uygun görülen herhangi bir yere,

b) Deniz veya havayoluyla ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden geçmeksizin
karayoluyla dogrudan bir serbest bölgeye, Götürülür.

2. Türkiye Gümrük Bölgesine getirildikten sonra esyanin aktarilmasi sonucunda
nakliyesinden sorumlu olanlar yukarida belirtilen hükümlere uymak zorundadir.

3. Gümrük idarelerinin gözetim ve denetimine iliskin hükümler sakli kalmak kaydiyla,
yolcu, sinir ahalisi ve posta esyasi ile ekonomik açidan önem arz etmeyen esya
için özel hükümler getirmeye Müstesarlik yetkilidir.

4. Yukaridaki fikralar ve 38 ila 50 nci madde hükümleri, Türkiye’nin deniz ve hava
limanlari disinda ugrak yeri olmayan ve düzenli bir hava veya deniz seferiyle
dogrudan yapilan tasimacilik nedeniyle Türkiye Gümrük Bölgesini geçici olarak
terk eden esyaya uygulanmaz. Yabanci ülke limanlarinda, hava limanlarinda veya
serbest limanlarda yüklenmis esya bu hükmün disindadir.

5. Bu maddenin 1 inci fikrasi hükmü, varis yeri bir Türk limani veya havalimani
olmaksizin, Türkiye karasularini ya da hava sahasini geçen gemilerde veya hava
araçlarinda yüklü esyaya uygulanmaz.


MADDE 38
1. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 33 üncü madde ile 34 üncü
maddenin 1 inci ve 3 üncü fikralarinda öngörülen yükümlülüklere uyulmadigi
takdirde, söz konusu yükümlülüklere tabi kisi veya onun yerine hareket eden
diger kisiler, en yakin gümrük idaresini gecikmeksizin bu durumdan ve esyanin
bulundugu hal ve yerden haberdar ederler.

2. Beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle, Türkiye karasulari içinde
tasidigi esyayi denize atan, karaya çikaran, baska bir tasita aktaran veya bu
esyayi toplayan gemi kaptanlari yahut diger kisiler, esyanin gümrük statüsünün
belirlenmesi ve gereken diger önlemlerin alinmasi amaciyla en yakin gümrük
idaresini bu durumdan ve esyanin bulundugu hal ve yerden haberdar ederler.

3. 34 üncü maddenin 5 inci fikrasinda belirtilen bir geminin veya hava gemisinin
beklenmeyen haller veya mücbir sebep nedeniyle 34 üncü maddenin 1, 3 ve 4
üncü fikralarinda öngörülen yükümlülüklere uymaksizin geçici olarak Türkiye
Gümrük Bölgesi içinde demir atmaya veya konaklamaya mecbur kalmasi halinde,
bu gemiyi veya hava gemisini Gümrük Bölgesine getiren veya onun yerine hareket
eden diger kisiler, gümrük idaresini gecikmeksizin durumdan haberdar ederler.

4. 1 inci fikrada belirtilen esya ile 2 nci fikrada belirtilen gemi veya hava gemisine
yüklü esyanin gümrük denetimine imkan verecek ve gerektiginde daha sonra
belirlenen veya uygun görülen bir gümrük idaresine götürülmelerini saglayacak
önlemler Müstesarlikça tespit edilir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Esyanin Gümrüge Sunulmasi


MADDE 39
Müstesarlikça belirlenen esaslara uygun olarak serbest bölgelere konulan esya
hariç olmak üzere, gümrük idaresine veya gümrük idarelerinin belirledigi veya
uygun gördügü diger bir yere gelen esya, bunu Türkiye Gümrük Bölgesine getiren
kisi veya yerine göre esyanin gelisinden sonra tasimasini üstlenen kisi tarafindan
gümrüge sunulur.


MADDE 40
Müstesarlik;


a) Yolcu beraberinde getirilecek,

b) Gümrüge sunulmaksizin bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek,

Esya hakkinda, 39 uncu madde hükümleri disinda özel düzenlemeler yapabilir.


MADDE 41
Talep üzerine, gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasindan
önce, gümrüge sunulan esyanin incelenmesi veya bundan numune alinmasi
yönünden ilgili ve yetkili kisilere izin verilebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özet Beyan ve Gümrüge Sunulan Esyanin Bosaltilmasi


MADDE 42
44 üncü madde hükümleri sakli kalmak üzere, 39 uncu madde uyarinca gümrüge
sunulan esya için, esyanin gümrüge sunulmasini takibeden ilk is günü mesai
bitimine kadar ilgili gümrük idaresine bir özet beyan verilir.


MADDE 43
1. Özet beyan, Müstesarlikça belirlenen örnege uygun bir form ile yapilir.
Müstesarlik, esyanin teshisi için gerekli ayrintilari içeren ve uluslararasi kabul
gören bir ticari veya resmi belgenin de özet beyan olarak kullanimina izin
vermeye yetkilidir.

2. Özet beyan;
a) Esyayi Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya esyanin gelisinden sonra
tasima sorumlulugunu üstlenen,
b) (a) bendinde belirtilenlerin adina hareket eden, Kisi tarafindan verilir.

3. Türk ve yabanci ülke donanmasina ait harp gemileri ile Türk Hava Kuvvetlerine
ait hava harp gemileri ve Bakanlar Kurulu izni ile gelen yabanci devletlerin hava
harp gemileri gümrük gözetimine tabi degildir. Ancak, harp gemileri ve hava harp
gemileri ile getirilen esya, gümrük muayenesi ve diger gümrük islemlerinin
yapilmasini saglamak amaciyla, gelislerinden sonra en geç yirmidört saat içinde
gemilerin komutanlari tarafindan bir liste halinde en yakin gümrük idaresine
bildirilir. Söz konusu gemilerin komutan ve diger mürettebatina ait esya da bu
hükme tabidir.

4. Türkiye Gümrük Bölgesine bos olarak gelen tasitlarin bu durumu, bir form ile
gümrük idarelerine bildirilir.


MADDE 44
Yolcu beraberinde getirilen esya ile yolculara ait olmakla birlikte baska tasitlarla
getirilen esya ve posta yoluyla gönderilen koliler için özet beyan aranmamasi
hakkinda özel hükümler koymaya Müstesarlik yetkilidir. Ancak, özet beyan
aranmayacak hallerde, 42 nci maddede belirtilen sürenin dolmasindan önce,
esyanin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutulmasi ve gümrük
denetiminin tehlikeye düsmemesi sarttir.


MADDE 45
1. Esya bulundugu tasit araçlarindan gümrük idarelerinin belirledikleri veya uygun
gördükleri yerlerde söz konusu idarelerin izni ile bosaltilabilir veya aktarilabilir.

Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanilan ticari ya da resmi
belge verilmeksizin tasitlardan esya bosaltilamaz.

Ancak, esyanin tamamen veya kismen acilen bosaltilmasini gerektiren kaçinilmaz
bir tehlikenin varligi durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda en yakin
gümrük idaresi derhal haberdar edilir.

2. Gümrük idareleri, esyanin ve bulundugu tasima araçlarinin muayenesi amaciyla
gerektiginde esyanin bosaltilmasini ve kaplarin açilmasini isteyebilir.

3. Esya konuldugu ilk yerden gümrük idarelerinin izni olmaksizin kaldirilamaz.


BEŞİNCIİ BÖLÜM


Gümrüge Sunulan Esyaya Gümrükçe Onaylanmis Bir Islem veya Kullanim
Belirlenmesi Zorunlulugu


MADDE 46
1. Gümrüge sunulan esyaya, gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanim tayin
edilir.

2. Özet beyan kapsamindaki esyaya, gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanim
belirlenerek, buna iliskin islemler;
a) Denizyolu ile gelen esya için, özet beyan verildigi tarihten itibaren kirkbes gün,
b) Diger bir yolla gelen esya için, özet beyanin verildigi tarihten itibaren yirmi gün,
Içinde tamamlanir.


3. Sartlar gerektirdigi takdirde, Müstesarlik 2 nci fikrada belirtilen sürelerden daha
kisa bir süre saptayabilir veya bu sürelerin uzatilmasina izin verebilir. Ancak,
gerçek ihtiyaçlari asan süre uzatimiyapilamaz.


ALTINCI BÖLÜM
Esyanin Geçici Depolanmasi


MADDE 47
Esya, gümrüge sunulmasindan sonra gümrükçe onaylanmis bir islem veya
kullanima tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan esya statüsünde bulunur ve
bu sekilde adlandirilir.


MADDE 48
1. Geçici depolanan esya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördügü yerlerde
ve bu idarelerin belirledigi kosullarda depolanabilir.

Gümrük idareleri, geçici depolanan esya için tahakkuk edebilecek gümrük
vergilerinin ödenmesini saglamak üzere esya sahibinden teminat isteyebilir.

2. Yolcu beraberinde getirilip gümrüge sunulmasindan sonra gümrükçe
onaylanmis bir islem veya kullanima tabi tutuluncaya kadar yolcu esyasina
mahsus gümrük ambarlarina konulan esyanin buralarda kalabilecegi süre üç aydir.


MADDE 49
41 inci madde hükümleri sakli kalmak üzere, geçici depolanan esya, görünüs ve
teknik özelliklerinin degistirilmemesi kosuluyla, ayni durumda muhafazalarini
saglamak üzere yönetmelikle belirlenen elleçlemeye tabi tutulabilir.


MADDE 50
1. 46 nci maddeye göre belirlenmis süreler ile 48 inci maddenin 2 nci fikrasinda
belirtilen süre içinde kendilerine gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanim
tayini için gerekli islemlere baslanmamis esya, herhangi bir adli veya idari
takibata konu olmamasi halinde,177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiye
edilir.

2. Gümrük idareleri, söz konusu esyayi durumu belirleninceye kadar, esya
sahibinin risk ve hesabina gümrügün denetimindeki özel bir yere sevk edebilir.


YEDİNCİ BÖLÜM
Transit Rejimi Altinda Tasinan Esyaya Uygulanacak Hükümler


MADDE 51
37 nci maddenin 1 inci fikrasinin (a) bendi hariç olmak üzere, 37 ila 50 nci madde
hükümleri, daha önce baslamis bir transit rejimi altinda Türkiye Gümrük Bölgesine
getirilen esyaya uygulanmaz.


MADDE 52
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir yerden diger bir yere transit rejimi hükümleri
çerçevesinde nakledilmek üzere gümrüge sunulan esyaya 41 ila 50 nci madde
hükümleri uygulanir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Diger Hükümler


MADDE 53
Gümrük idareleri, sartlar gerektirdigi takdirde, gümrüge sunulan esyayi imha
ettirebilir. Gümrük idareleri bu durumu esya sahibine bildirir. Esyanin imhasina
iliskin masraflar esya sahibinden tahsil edilir.


MADDE 54
Bu Kanun hükümlerine aykiri olarak, Türkiye Gümrük Bölgesine getirildigi veya
gümrük denetimine tabi tutulmadigi saptanan esyaya, 7.1.1932 tarihli ve 1918
sayili Kaçakçiligin Men ve Takibine Dair Kanun ile ilgili diger kanun hükümleri
uygulanir.


DÖRDÜNCÜ KISIM
Gümrükçe OnaylanmisIslem veya Kullanim


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


MADDE 55
1. Aksine hüküm bulunmadikça; niteligine, miktarina, menseine, yükleme veya
varis ülkesine bakilmaksizin, bir esya, belirlenmissartlar altinda her zaman
gümrükçe onaylanmis islem veya kullanimlardan birine tabi tutulabilir.

2. Bakanlar Kurulu; kamu ahlaki, kamu düzeni, kamu güvenligi, insan, hayvan ve
bitki saglik ve hayatlarinin korunmasi, sanatsal, tarihi veya arkeolojik degeri olan
ulusal hazinelerin korunmasi, fikri ve sinai mülkiyet haklarinin korunmasi
gerekçeleri ile esyanin gümrükçe onaylanmis bir islem veya kullanima tabi
tutulmasina yasaklama veya kisitlamalar koyabilir.

3. Türkiye ile ticaret, gümrük, tasimacilik anlasmasi bulunmayan ve imzalanmis
anlasmalari süresinden önce tek tarafli olarak kismen veya tamamen hükümsüz
birakan veya Türk kara, hava ve deniz tasitlarina karsi yasaklama ve kisitlamalar
koyan veya bunlar hakkinda farkli islemler uygulayan yabanci ülkelere ait esya
ve tasitlara, karsilik olmak üzere, yasaklama veya kisitlamalar koymaya ve farkli
islemler veya farkli tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


MADDE 56

1. Gerek üzerlerinde, gerek iç ve dis ambalajlarinda üretildigi ülkeden baska bir
ülke ürünü oldugunu gösteren veya böyle bir izlenim uyandiran isim ya da
simgeler tasiyan esyanin Türkiye’ye ithaline izin verilmez. Bu gibi esyanin
Türkiye’den transit geçisine veya antrepo ve benzeri yerlere konulmasina ya da
yeniden ihracina Müstesarlikça izin verilebilir.

2. Türk menseli esyada kullanilmak üzere ve bunlarin baska ülke menseli oldugunu
gösterecek veya böyle bir izlenim uyandiracak nitelikte, üzerleri yabanci dille
yazili veya basili her türlü bos zarf, serit, etiket, damga ve benzeri esya ile
Türkiye’de düzenlenebilecek belgeleri baska ülkelerde düzenlenmis gibi
gösterebilecek nitelikte, üzerleri imzali veya imzasiz olsun, Türkiye’de yerlesik
olmayan yabanci firmalara ait proforma faturalar hariç bos faturalarin Türkiye’ye
ithaline izin verilmez. Türkiye’de yerlesik firmalarla, lisans, royalti veya patent
anlasmasi imzalamis yabanci firmalarin bu tür esyasi bu hükmün disindadir.


MADDE 57
1. Fikri ve sinai mülkiyet haklarinin korunmasi mevzuatina göre, marka, cografi
isaret, endüstriyel tasarim haklari ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamina
giren haklarla ilgili olarak, hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki
esyanin gümrük islemleri; hak sahibinin veya temsilcisinin talebi üzerine veya
söz konusu esyanin sahte markali ya da telif hakkina tabi taklit mal tarifine
uyduguna iliskin açik deliller olmasi halinde, re’sen gümrük idareleri tarafindan
durdurulur. Durdurma karari ithalatçiya veya hak sahibine veya temsilcisine
bildirilir.

2. Gümrük idareleri, olayin özelligine göre ithalatçinin veya kamunun hakkini
güvenceye almak ve suistimalleri önlemek amaciyla, basvuru sahibinden esyanin
kiymeti oraninda bir teminat isteyebilirler.

3. Basvurunun kabul edildigi tarihte sikayet konusu esya serbest dolasima girmis
ise basvurunun gümrük idaresince kabul edilmesi; söz konusu esyanin geregince
muayene edilmeden ithaline izin verildigi gerekçesiyle hak sahibine tazminat
hakki dogurmaz. Sahte markali veya taklit mallarla mücadele kapsaminda,
gümrük islemleri gümrük idaresince re’sen durdurulan esyadan dolayi, ilgili kisilerin
yapilan islemler sonucunda fayda veya zarara ugramasi halinde, gümrük idaresi
yetkilileri bu kisilere karsi sorumlu tutulmaz.

4. Gümrük idaresince alinan durdurma kararinin hak sahibine tebliginden itibaren
on gün içinde esas hakkinda yetkili mahkemede dava açilmaz veya mahkemeden
tedbir niteliginde karar alinmazsa, esya hakkinda beyan sahibinin talepte
bulundugu gümrük rejimi hükümlerine göre islem yapilir.

5. Gümrük islemleri durdurulan esya, yetkili mahkemece alinan karar
dogrultusunda, tasfiye rejimi hükümlerine göre imha veya asli nitelikleri
degistirilerek satis suretiyle tasfiye edilebilir.

6. Yolcu beraberinde getirilen zati ve hediyelik esya ile posta kolileri ile
gönderilen ticari mahiyette olmayan esya için bu madde hükümleri uygulanmaz.


İKİNCİ BÖLÜM
Gümrük Rejimleri

BİRİNCİ AYIRIM
Esyanin Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulmasi


MADDE 58
1. Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen esya, bu rejime uygun sekilde yetkili
gümrük idaresine beyan edilir.

2. Ihracat, hariçte isleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest
dolasimda bulunan esya, gümrüge verilen beyannamenin tescilinden itibaren
Türkiye Gümrük Bölgesinden çikincaya veya imha edilinceye ya da gümrük
beyannamesi iptal edilinceye kadar gümrük gözetimi altinda kalir.

MADDE 59
1. Gümrük beyani;
a) Yazili olarak,
b) Bilgisayar veri isleme teknigi yoluyla,
c) Sözlü olarak,
d) Esya sahibinin bu esyayi bir gümrük rejimine tabi tutma istegini ifade
ettigi herhangi bir tasarruf yoluyla, Yapilabilir.

2. 1 inci fikranin (b), (c) ve (d) bendlerinde belirtilen sekilde yapilan beyanlara
iliskin usuller 60 ila 71 inci madde hükümlerine aykiri olmayacak sekilde
yönetmelikle belirlenir. A. Yazili Beyanlar I. Normal Usul


MADDE 60
1. Yazili beyan, 4 üncü fikrada belirtilen beyanname ile yapilir. Bu
beyannamenin esyanin beyan edildigi gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin
uygulanmasi için gerekli bütün bilgileri ihtiva etmesi ve imzalanmasi gerekir.

2. Esyanin beyan edildigi gümrük rejimini düzenleyen hükümlerin uygulanmasi
ìçin gerekli bütün belgeler beyannameye eklenir.

3. Kazintili ve silintili beyannameler gümrük idarelerince kabul edilmez. Ancak,
beyannameler hatali yazinin üzeri okunacak sekilde çizilerek yanina dogrusu
yazilip beyan sahibi tarafindan imzalanarak ve tescil sirasinda resmi mühürle
mühürlenerek düzeltilir.

4. Gümrük islemleri, sekil ve içerigi yönetmelikle belirlenen beyanname ve diger
belgelerle yapilmak zorundadir. Bu belgelerin basimi ve dagitimina iliskin usul ve
esaslar Müstesarlikça belirlenir. Bilgisayar ortaminda hazirlanan söz konusu
belgelerin kabulüne Müstesarlik yetkilidir.


MADDE 61
1. 60 inci maddede belirtilen sartlara uygun beyannameler, ait olduklari
esyanin gümrüge sunulmus olmasi halinde gümrük idareleri tarafindan tescil
edilir. Tescil, beyanname veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine
mühür vurularak, sira numarasi ve tarih konulmasi ile bu beyannameye ait
bilgilerin tescil defterine yazilmasi veya tescil defteri yerine geçen bilgisayar
kaydina alinmasiyla tamamlanir.

2. Aksine hüküm bulunmadikça, esyanin beyan edildigi gümrük rejimine iliskin
tüm hükümlerin uygulanmasinda esas alinacak tarih, beyannamenin gümrük
idareleri tarafindan tescil edildigi tarihtir.

3. Gümrük idaresince tescil edilmis olan beyanname, ait oldugu esyanin
vergileri ve para cezalarindan dolayi taahhüt niteliginde beyan sahibini baglar
ve gümrük vergileri tahakkukuna esas tutulur.


MADDE 62
1. 5 inci madde hükümleri sakli kalmak üzere; gümrük beyannamesi, ilgili
esyayi ve esyanin beyan edildigi gümrük rejimine iliskin hükümlerin uygulanmasi
için gerekli belgeleri yetkili gümrük idarelerine verme yetkisine sahip olan
veya verilmesini saglayabilen kisiler tarafindan verilebilir.

2. Ancak, bir beyannamenin tescilinin belirli bir kisi için özel yükümlülükler
getirmesi halinde, bu beyanin söz konusu kisi tarafindan ya da bu kisi
hesabina yapilmasi ve beyan sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesinde yerlesik
olmasi gerekir. Bununla birlikte, yerlesik olma kosulu, transit ya da geçici
ithalat beyaninda bulunan veya gümrük idarelerinin uygun bulmasi kosuluyla
arizi olarak beyanda bulunan kisilere uygulanmaz.


MADDE 63
Beyannameler tescilden sonra düzeltilemezler. Ancak, beyan
sahibinin talebi üzerine, tescilden sonra esyanin cins, nevi ve niteligi ile
marka ve numaralari disinda beyannamede yer alan agirlik, adet, ölçü yahut
kiymet yönlerinden bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük
idarelerince izin verilir. Bu düzeltmeler, idare amirinin izni ile yapilir ve
beyanda bulunan ile birlikte imzalanarak resmi mühürle mühürlenir.
Ancak;
a) Beyan sahibine esyanin muayene edileceginin bildirilmesinden,
b) Söz konusu bilgilerin yanlis oldugunun tespit edilmesinden,
c) 73 üncü madde hükümleri sakli kalmak üzere, esyanin teslim edilmesinden,
Sonra beyannamede düzeltme yapilmasina izin verilmez.


MADDE 64
1. Gümrük idareleri, beyan sahibinin talebi üzerine ve esyanin yanlislikla
beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasina veya beyan edildigi
rejime tabi tutulmasinin özel nedenlerle artik mümkün olmadigina iliskin
kanitlayici belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmis bir beyannameyi iptal
ederek, gerektiginde yeni bir rejim beyaninda bulunulmasina izin verebilirler.

Ancak, gümrük idarelerince beyan sahibine esyanin muayene edileceginin
bildirilmis oldugu hallerde, muayenenin sonucu alinmadan beyannamenin
iptaline iliskin talep kabul edilmez.

2. Hiçbir sekilde kullanilamaz hale gelmis esyanin, talep halinde imhasina veya
Gümrük Bölgesi disina çikarilmasina izin verilir.

3. Beyannamenin tescilinden sonra, esyanin niteliklerinde meydana gelen
degisiklikler veya bozulmalar nedeniyle ithalat vergilerinden indirim yapilmaz.
Ancak;
a) Özellikle ilk madde olarak kullanilmasi
mümkün hale gelen esyanin ilk madde olarak beyan
edilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Gerekli görülmesi halinde, gümrük
idareleri bu esyanin ilk madde seklinden baska bir sekilde kullanilmasini
önleyici tedbirleri alir.

b) Kismen hasara ugrayan esyanin ayrilmasi mümkün ise hasara ugramis kismi
için (a) bendi hükümlerine göre islem yapilir. Esyanin hasarli ve hasarsiz
sekilde ayrilmasinin mümkün olmadigi hallerde, beyan sahibinin talebi
dogrultusunda (a) bendi hükmü uygulanabilecegi gibi, bu esyanin Gümrük
Bölgesi disina çikarilmasina veya imhasina da izin verilir.

4. Yönetmelikle belirlenen haller disinda, esyanin tesliminden sonra
beyannameler iptal edilemez.

5. Beyannamenin iptali, yürürlükteki cezai hükümlerin uygulanmasina engel
olusturmaz.


MADDE 65
1. Gümrük idareleri, beyanin dogrulugunu arastirmak üzere;
a) Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli belgeleri kontrol edebilir ve
beyannamenin içerdigi bilgilerin dogrulugunu arastirmak amaci ile beyan
sahibinden diger belgeleri de vermesini isteyebilir,
b) Esyayi muayene edebilir ve ayrintili muayene veya tahlil amaciyla numune
alabilirler.

2. Beyanname kapsami esyanin muayene edilmesi halinde, muayene sonuçlari,
muayene edilmemesi halinde ise beyannamede yer alan bilgiler, esyanin tabi
oldugu gümrük rejimi hükümlerinin uygulanmasinda esas alinir.

3. Kontrol amaciyla gümrük müfettisleri, gümrük müfettis yardimcilari, gümrük
kontrolörleri ve gümrük idare amirleri muayenesi yapilmis ve islemleri
tamamlanmis esyanin ikinci muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, sözü
edilenler gümrük islemlerini her asamada denetlemeye yetkilidirler.

4. Beyannameyi kontrol edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar,
yaptiklari kontrolden veya muayeneden, gümrük vergilerinin
hesaplanmasindan ya da muafiyet hükümlerinin uygulanmasindan, duruma
göre tek baslarina veya müteselsilen sorumludurlar.


MADDE 66
1. Esyanin muayenesi, bunlarin gümrük idarelerince konulmasina izin verilen
yerlerde veya antrepolarda yapilir. Bu yerler disinda da esya muayenesi
yapilmasina iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kurye çantalarinin gümrük islemleri, Milli Savunma ve Disisleri Bakanliklari ile
Gümrük Müstesarligi tarafindan müstereken belirlenir.

2. Esyanin muayene edilecegi ve numunelerin alinacagi yerlere tasinmasi ile
bu muayene ve numune alma islemleri için gerekli tüm elleçleme giderleri
beyan sahibi tarafindan karsilanir.

3. Beyan sahibi esyanin muayenesi ve numune alinmasi sirasinda hazir
bulunabilir. Gümrük idareleri, uygun gördükleri takdirde muayene ve numune
alma islemini kolaylastirmak için gerekli yardimi saglamak üzere, beyan
sahibinin söz konusu muayenede veya numune aliminda hazir bulunmasini
veya temsil edilmesini zorunlu tutabilirler.

4. Numunelerin yürürlükteki hükümlere uygun olarak alinmasi sartiyla, gümrük
idareleri, numuneler karsiliginda herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü
degildir. Gümrük idareleri, kendi yaptiklari tahlil veya inceleme masraflarini
üstlenir. Ancak, gümrük laboratuvarlarinin yetersiz kalmasi nedeniyle, hariçte
yaptirilacak tahlil veya inceleme masrafi beyan sahibi tarafindan karsilanir.

5. Tahlilden arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarinin ilgilisine bildirilmesinden
sonra bir ay içinde alinmadigi takdirde gümrüge terk edilmis sayilir.

6. Laboratuvar tahlillerine iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


MADDE 67
1. Bir beyanname kapsami esyanin tek kalemden olusmasi ve kismen muayene
edilmesi halinde, muayene sonuçlari söz konusu beyanname kapsami esyanin
tümüne uygulanir.

Bununla birlikte, beyan sahibi,kismi muayene sonuçlarinin beyan edilen
esyanin kalan kismi için geçerli olmadigi düsüncesinde ise esyanin tamaminin
muayenesini talep edebilir.

2. Bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi kapsamasi halinde, her kaleme
iliskin bilgiler ayri bir beyan sayilir. Bir kalemin eksik veya fazlasi, diger
kalemin fazla veya eksigine mahsup edilemez. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
ayni tarife pozisyonunun alt açiliminda bulunan ve ayni kanuni veya tercihli
vergi oranina tabi olan esya bir kalem sayilir.


MADDE 68
1. Gümrük idareleri, esyanin beyan edildigi gümrük rejimi sartlarina uyulmasini
saglamak üzere zorunlu olan hallerde, esyanin ayniyetini tespite yönelik
önlemleri alirlar.

2. Esyaya veya tasitlara ayniyet tespitine yönelik olarak tatbik edilen etiket,
mühür ve benzeri araçlar, beklenmeyen hal veya mücbir sebep nedeniyle,
esyanin veya tasitlarin korunmasini saglamak için sökülmeleri veya imhalari
zorunlu olmadikça, yalniz gümrük idareleri tarafindan veya bu idarelerin izni
ile sökülebilir ya da imha edilebilir.


MADDE 69
1. Esyanin ilgili rejime tabi tutulma sartlarinin yerine getirilmesi ve
esyanin yasaklayici veya kisitlayici önlemlere tabi olmamasi kaydiyla, gümrük
idareleri, tescilden sonra beyannamedeki bilgileri kontrol ederek veya belli
hallerde kontrol etmeksizin, esyayi teslim ederler. Ancak, beyannamenin
incelenmesinin makul bir süre içinde tamamlanamadigi ve bu inceleme
sirasinda esyanin hazir bulundurulmasina gerek olmadigi hallerde de esya
teslim edilir.

Yasaklama veya kisitlamaya tabi olmasi nedeniyle teslimine imkan bulunmayan
esyanin tabi olacagi islemlere iliskin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

2. Ayni beyanname kapsami esyanin tümünün ayni anda teslimi esastir.
Bu fikranin uygulamasinda, bir beyannamenin iki veya daha fazla kalemi
kapsamasi halinde, her kaleme iliskin bilgiler ayri bir beyanname konusu esya
gibi degerlendirilir.

3. Beyannamenin tescilinin bir yükümlülügü dogurmasi halinde, gümrük vergileri
ödenmedikçe veya teminata baglanmadikça beyanname kapsami esya teslim
edilemez. Ancak, bu hüküm kismi muafiyete tabi geçici ithalat rejimine
uygulanamaz.

4. Beyan edilen gümrük rejimi hükümlerine göre teminat istenmesi halinde,
söz konusu teminat alinmadan esya teslim edilemez.


MADDE 70
1. Beyan sahibinden kaynaklanan sebeplerle 46 nci maddede belirtilen
süreler içerisinde, tescil edilmis beyanname kapsami esyanin;
a) Muayenesine baslanamamasi veya devam edilememesi,
b) Beyan edildigi gümrük rejimine tabi tutulmasi için verilmesi gereken
belgelerin verilmemis olmasi,
c) Ödenmesi veya teminat altina alinmasi gereken ithalat veya ihracat
vergilerinin ödenmemesi veya teminatin verilmemesi, Hallerinde, esya
muayene edilir. Muayene sonucunda gümrük idarelerince alinacak para
cezasini veya diger takipleri gerektiren veya gerektirmeyen durumlar bir
tutanaga baglanir ve daha sonra esya 177 ila 180 inci madde hükümlerine
göre tasfiye edilir.

2. Gümrük antrepolarinda bulunan esya için, serbest dolasima giris rejimine
iliskin beyanname verilmesi halinde, gümrük islemlerinin beyannamenin tescil
tarihinden itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerekir. Bu süre içinde islemleri
bitirilemeyen esya ile ilgili olarak 1 inci fikra hükümleri uygulanir.

II. Basitlestirilmis Usul


MADDE 71
1. Gümrük idareleri, usul ve formalitelerin mümkün oldugunca basitlestirilmesi
için ve gümrük islemlerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesini
saglayacak sekilde, yönetmelikle belirlenen sartlar altinda;
a) 60 inci maddede sözü edilen beyannameye eklenmesi gereken belgelerden
bazilarinin eklenmemesine ve kaydedilmesi gereken bazi bilgilerin
beyannameye yazilmamasina,
b) Sözü edilen beyanname yerine, esyanin ilgili gümrük rejimine tabi
tutulmasi talebi ile birlikte, ticari veya idari bir belgenin verilmesine,
c) Esyanin ilgili rejime geçisinin kayit yoluyla yapilmasina, Izin verebilirler.
(c) bendinin uygulanmasinda beyan sahibi esyayi gümrüge sunma
yükümlülügünden muaf tutulabilir.

Basitlestirilmis usulle beyan, ticari veya idari belge yahut kayit, esyanin
teshisi için gerekli bilgileri kapsamak zorundadir. Kayit yoluyla islem yapilan
hallerde kayit tarihinin yazilmasi sarttir.

2. Beyan sahibi genel, dönemsel veya özet niteliginde bir tamamlayici
beyanda bulunur. Tamamlayici beyanin aranmayacagi haller yönetmelikle
belirlenir.

3. Tamamlayici beyanlar ile 1 inci fikranin (a), (b) ve (c) bentlerinde sözü
edilen beyanlar, ayrilmaz bir bütündür ve basitlestirilmis isleme iliskin
beyannamelerin tescil tarihinden itibaren hüküm ifade ederler. 1 inci fikranin
(c) bendinde belirtilen hallerde kayit islemi, 60 inci maddede sözü edilen
beyannamenin tescili ile ayni hukuki sonucu dogurur.

B. Diger Beyanlar


MADDE 72
Asagida yazili hallerde yetkili makamlardan gönderilecek resmi yazilar
beyanname kabul edilerek esyanin gümrük islemleri, bu yazilara dayanilarak
yürütülür.
a) Cumhurbaskaninin zat ve ikametgâhina ait esya hakkinda Cumhurbaskanligi
Genel Sekreterliginden gönderilecek yazilar,
b) Diplomatik muaflik ve ayricaliklardan yararlananlarin ancak kendi adlarina
veya elçilik adina gelecek esya için karsilikli olmak sartiyla misyon seflerinden
veya muaflik hakki taninmis heyet baskanlarinca gönderilen yazilar ile kurye
çantalarina ait kurye mektuplari.
Bu mektuplarin sekli, kapsayacagi bilgiler ve görecegi islemler Disisleri
Bakanligi ve Gümrük Müstesarliginca müstereken tespit olunur.
C. Esyanin Tesliminden Sonra Beyanin Kontrolü


MADDE 73
1. Gümrük idareleri, esyanin tesliminden sonra ve beyannamedeki bilgilerin
dogrulugunu saptamak amaciyla, esyanin ithal veya ihraç islemlerini veya
sonraki ticari islemlere iliskin ticari belge ve verileri kontrol edebilirler. Bu
kontroller beyan sahibine, söz konusu islemler ile dogrudan ya da dolayli
olarak ticari yönden ilgili diger kisilere veya belge ve verileri ticari amaçla
elinde bulunduran diger kisilere ait yerlerde yapilabilir. Mümkün oldugu
takdirde esya muayene de edilebilir.

2. Gümrük idareleri, kendi yetkileri dogrultusunda veya beyan sahibinin talebi
üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin
düzeltilmesini esyanin tesliminden sonra da yapabilirler.

3. Beyannamenin incelenmesi veya esyanin tesliminden sonraki kontrolü
sonucunda, ilgili gümrük rejimine iliskin hükümlerin yanlis veya eksik bilgilere
dayanarak uygulandiginin saptanmasi halinde, gümrük idareleri, bu Kanunda
yer alan ceza hükümleri sakli kalmak üzere, beyani yeni bulgulara göre
düzeltmek için gerekli islemleri yaparlar.


İKİNCİ AYIRIM
Serbest Dolasima Giris Rejimi


MADDE 74
Türkiye Gümrük Bölgesine gelen esyanin serbest dolasima girisi; ticaret
politikasi önlemlerinin uygulanmasi, esyanin ithali için öngörülen diger
islemlerin tamamlanmasi ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile
mümkündür.


MADDE 75
1. Beyan sahibi, tarimsal mali yükler disinda kalan ithalat vergilerinin
oranlarinin serbest dolasima giris beyannamesinin tescil tarihinden sonra,
fakat esyaya iliskin gümrük vergilerinin ödenmesinden veya teminata
baglanmasindan önce indirilmesi halinde, lehine olan oranin uygulanmasini
isteyebilir.

2. Beyan sahibinden kaynaklanan nedenlerle gümrük islemlerinin
tamamlanamamasi halinde, 1 inci fikra hükmü uygulanmaz.


MADDE 76
Bir konsimento içerigi esyanin degisik tarife pozisyonlarina girdigi hallerde;
her bir esya için kendi tarife pozisyonuna göre islem yapilmasinin ek bir is
yükü ve masrafa sebep olmasi halinde, beyan sahibinin talebi üzerine,
gümrük idareleri, esyanin tamamina en yüksek ithalat vergi oranina tabi
esyanin tarife pozisyonuna göre vergi uygulayabilirler.


MADDE 77
1. Özel amaca yönelik kullanim nedeniyle indirimli veya sifir vergi oranindan
yararlanarak serbest dolasima girmis esyanin gümrük gözetimi, nihai kullanim
olarak kabul edilen üretim veya kullanim faaliyetiyle sona erer. Ayrica, indirimli
veya sifir vergi uygulamasina iliskin kosullarin sona erdigi, esyanin ihraç veya
imha edildigi, esyanin indirimli veya sifir vergi uygulamasi için belirlenmis
amaçlar disinda kullanilmasi nedeniyle tahsili gereken vergilerin ödendigi
hallerde de gümrük gözetimi sona erer.

2. Nihai kullanim nedeniyle serbest dolasima giren esyaya, duruma göre 81
inci maddenin 2 nci fikrasi veya 83 üncü madde hükümleri uygulanir.
MADDE 78- Serbest dolasimda bulunan esya, asagida belirtilen hallerde
bu statüsünü kaybeder:
a) Serbest dolasima giris beyannamesinin iptal edilmesi,
b) Geri ödeme sisteminin uygulandigi dahilde isleme rejimi çerçevesinde
islendikten sonra ihraç edilen esyaya iliskin gümrük vergilerinin geri verilmesi
veya kaldirilmasi,
c) 213 üncü madde hükmü uyarinca, esyanin kusurlu veya satis sözlesmesi
hükümlerine uygun olmamasi nedeniyle, gümrük vergilerinin geri verilmesi
veya kaldirilmasi,
d) 214 üncü madde hükmü uyarinca, esyanin ihracina, geri gönderilmesine
veya gümrükçe onaylanmis baska bir islem veya kullanima tabi tutulmasi
nedeniyle gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldirilmasi.


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sartli Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri

A. Ortak Hükümler

MADDE 79

1. Bu Kanunun 80 ila 83 üncü maddelerinde geçen;
a) “Rejim” deyimi, serbest dolasimda olmayan esyaya,

-Transit,
-Antrepo,
-Sartli muafiyet sistemi kapsaminda dahilde isleme,
-Gümrük kontrolü altinda isleme,
-Geçici ithalat;
b) “Ekonomik etkili gümrük rejimi” deyimi,
-Antrepo,
-Dahilde isleme,
-Gümrük kontrolü altinda isleme,
-Geçici ithalat,
-Hariçte isleme;
Düzenlemelerinin uygulanmasi anlamina gelir.

2. “Ithal esyasi” deyimi, sartli muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan esya ile
geri ödeme sisteminin uygulandigi dahilde isleme rejiminde, 118 inci maddede
belirtilen islemlere tabi tutularak serbest dolasima giren esya anlamina gelir.

3. “Degismemis esya” deyimi, dahilde isleme veya gümrük kontrolü altinda
isleme rejimleri çerçevesinde hiçbir sekilde isçilik görmemis ithal esyasi
anlamina gelir.


MADDE 80
1. Dahilde isleme ve hariçte isleme rejimleriyle ilgili usul ve esaslar Bakanlar
Kurulunca belirlenir.

2. Yararlanilacak rejime iliskin özel hükümler sakli kalmak üzere, ekonomik
etkili rejimlerin kullanimina iliskin izinler ile 95 inci maddenin 1 inci fikrasinda
belirtilen antrepo isletme izni;
a) Islemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesi için gerekli taahhütnamelerin
ve teminatlarin verilmesi,
b) Gümrük idarelerinin, rejimi denetim altinda tutabilmesi veya izleyebilmesi
için yapmasi gereken idari düzenlemelerin, söz konusu rejimden hedeflenen
ekonomik amaçlarla orantili olmasi, Halinde verilir.

MADDE 81
1. Ilgili rejimin kullanilmasina iliskin sartlar verilen izinde belirtilir. Izin hak
sahibi, iznin verilmesinden sonra ortaya çikan ve iznin devamini veya içerigini
etkileyebilecek olan her türlü gelismeleri ilgili mercilere bildirmek zorundadir.

2. Esyanin bir sartli muafiyet düzenlemesine tabi tutulmasi, söz konusu esya
için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karsilik teminat
verilmesi sartina baglidir.


MADDE 82
Ekonomik etkili bir sartli muafiyet düzenlemesi bu düzenlemeye tabi tutulmakta
olan esyaya veya esdeger esyaya ya da islenmis ürünlere, gümrükçe
onaylanmis yeni bir islem veya kullanim tayin edildigi takdirde sona erer.
Gümrük idareleri, bir rejimin öngörülen sartlar altinda sona ermemis oldugu
hallerde, Onbirinci Kisimdaki cezai hükümlere göre islem yaparlar.

MADDE 83
Ekonomik etkili bir gümrük rejimi hak sahibinin hak ve yükümlülükleri,
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara göre, söz konusu rejimden
yararlanma kosullarini tasiyan kisilere devredilebilir. Yeni hak sahibi bu hakki,
ayni kosullari tasiyan diger kisilere de devredebilir.


B. Transit Rejimi
I. Genel Hükümler


MADDE 84
1. Ithalat vergileri ve ticaret politikasi önlemlerine tabi tutulmayan serbest
dolasima girmemis esya ile ihracatla ilgili gümrük islemleri tamamlanmis
esyanin, gümrük gözetimi altinda Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan
digerine tasinmasi, transit rejimi hükümlerine tabidir.

2. Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan esyanin Türkiye Gümrük
Bölgesi içinde;
a) Yabanci bir ülkeden yabanci bir ülkeye,
b) Yabanci bir ülkeden Türkiye’ye,
c) Türkiye’den yabanci bir ülkeye,
d) Bir iç gümrükten diger bir iç gümrüge,
Tasinmasina izin verir.
3. 1 nci fikrada belirtilen tasima islemi;
a) Transit rejimi hükümleri kapsaminda,
b) Bir TIR karnesi kapsaminda,
c) Transit belgesi olarak kullanilan bir ATA karnesi kapsaminda,
d) 19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan, Kuvvetlerin Statüsü Hakkinda
Kuzey Atlantik Anlasmasina Taraf Devletler Arasindaki Sözlesme ile öngörülen
form 302 kapsaminda,
e) Posta kolileri dahil olmak üzere posta yoluyla,
f) Bir Türk limanindan baska bir Türk limanina veya Türkiye Gümrük Bölgesi
disindaki bir limana deniz veya hava yoluyla tasinan esya, özet beyan
kapsaminda,
g) Antrepolardan veya gümrük idaresince konulmasina izin verilen yerlerden
çikarilarak transit edilecek esya, 55 ila 70 inci madde hükümlerine göre bir
beyanname kapsaminda, Yapilir.

4. Transit rejimi, esyanin ve belgelerinin bu rejim hükümlerine uygun olarak
varis gümrük idaresine sunulmasi üzerine sona erer.

5. Transit rejimi uygulamasinda, ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi
esyanin tasinmasina iliskin özel hükümler saklidir. Müstesarlik, transit esyanin
cinsine, niteligine ve tasimanin özelligine göre veya Türkiye’nin uluslararasi
anlasmalardan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde, bu bölümdeki madde
hükümlerine bagli kalmaksizin transit rejimine iliskin düzenlemeler yapilmasi
konusunda yetkilidir.


II. Özel Hükümler


MADDE 85
Transit esyasi için tahakkuk edebilecek gümrük vergilerinin ödenmesini
saglamak üzere bir teminat verilmesi zorunludur.

Ancak;
a) Deniz ve havayolu ile yapilan tasimalardan,
b) Boru hatti ile yapilan tasimalardan,

ÜYE GİRİŞİ
Üye OlŞifre sor
ÖNEMLİ FUARLAR
ChinaPlas Shanghai
Plastik ve Kaucuk Fuarı
23 Nisan 2024
Shoes & Leather Guangzhou
Ayakkabı,Deri Endust
28 Mayıs 2024
MEBEL Moskova
Mobilya Fuarı
18 Kasım 2024
Bauma China Shanghai
Yapi Ekipmanlari Fuari
26 Kasım 2024
Rusya Vizesi
blank Rusya Seyahatleriniz için Vize
HABER / DUYURU
HABER 135. Canton Çin Ihracat Fuari 15 Nisan - 05 Mayıs 2024 5*Dong Fang Hotel Tur kayıtlarımız başlamıştır. DUYURU I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları Fuari THY ile 16-21 Nisan 2024 Milano - İTALYA tur programları satışa açılmiştir. DUYURU ÇİN VİZESİ WHATSAPP BİLGİ GRUBUNA KAYIT DUYURU ÇİN’E SEYAHAT EDECEK YOLCULARIN DİKKATİNE DUYURU Online Sanal Fuar Platformu 365 Gün 7/24 Açık Etkinlik HABER 15 Nisan - 05 Mayıs tarihleri arasında 129. Canton Fuarı için ÇİN VİZESİ alacaklara önemli duyuru. DUYURU I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar, Mutfak ve Banyo Mobilyaları Fuari THY ile 05-10 Eylül 2021 Milano - İTALYA tur programları satışa açılmiştir. HABER 133. Canton Çin Ihracat Fuari 15 Nisan - 05 Mayis 2023 5* Dong Fang Hotel DUYURU Yurt dışında katıldığınız fuarlarda ödediğiniz KDV içerikli harcamaların iadelerini alabilirsiniz. DUYURU OHAL sebebiyle Yurtdisi Cikislari ile ilgili yeni duzenlemeler 22.07.2016 HABER Çin vize alımlarında 15 Şubat 2016 tarihi itibariyle ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Meydana gelen değişiklikleri sizler için derledik. DUYURU KOSGEB ONAYLI 12-17 Nisan Milano i Saloni Mobilya, Aksesuar, Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari HABER Çin Halk Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına vizeyi zorlaştırdı... DUYURU 119.Canton Çin Ihracat Fuari 5* Dong Fang Hotel 15 Nisan - 05 Mayis 2016 HABER %50 KOSGEB destekli I Saloni Milano Mobilya, Aksesuar,Mutfak, Banyo ve Tasarim Fuari THY ile 12-17 Nisan 2016 Milano - İTALYA HABER Yurtdisi VIZE Basvuru Sureleri Hakkinda.. DUYURU KOSGEB Destekleri DUYURU Fuar Takip Fuar Motorunu Google Play Store'dan indirebilirsiniz. HABER Türk standartları Çin’de… HABER Ticari Is Gezilerinizde % 70 Devlet Destegi.. HABER Şirketinizin, Avrupa Birliği ülkelerinde yapmış olduğu kurumsal harcamalarının KDV’sini geri alma imkanına sahipsiniz. HABER KOSGEB DESTEKLİ Milano Mobilya Fuarını Bitirdik !! HABER 2.000 TL KOSGEB Destekli Guangzhou 109.Canton Fuari ve Cin yurtdisi is gezisi prg. DUYURU FuarTakip.com Sitesi Telif Hakları HABER İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Kamuoyuna duyuru. HABER Sistemimize Yapılan Hacker Saldırıları hakkında HABER Dünya İçin Yeni Tehdit: 'Siber Soğuk Savaş' HABER Çin İnternete Sanal Polis Atadı. HABER Kredi Kartı Yerine Parmak HABER Yurtdışı çıkış harç uygulaması HABER Türk halkının geliri faize gidiyor. HABER Internete Devlet Filtresi geliyor. HABER İPhone’da Hepsi Bir Arada HABER 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle iş dünyasının iştahını kabartan Çin pazarı DUYURU Taşındık HABER Yurtdışı çıkış harcına indirim ”Taslak Başbakanlıkta” HABER Çin'e yerleşti, dünyaya webcam satıyor HABER Kredi Kart kullanirken bunlara DIKKAT! DUYURU Özürlü, yetim çocuklara eğitim yardımı HABER İnternet Bankacılığı Kullanıcılarının Kişisel Bilgilerini Elde Etmeye Yönelik Virüsler Hakkında Kamuoyu Duyurusu DUYURU Yurtdışı çıkış harçlarından muaf olmak için HABER İnternet üzerinden Banka dolandırıcılığı (TBB) HABER TÜRKİYE-ÇİN TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR DOLARA DAYANDI HABER Ücretsiz telefon görüşmesi DUYURU Shengen Vizesi için ÇOK ÖNEMLİ DUYURU HABER Çin dünyanın 6. büyük ekonomisi oldu HABER KOBİ’lere, 'ihracatta kümelenin' çağrısı DUYURU Çin Cd'si Ödüllü Bilgi Yarışması Başladı HABER Dünya ticaretini 500 milyar dolar büyütelim
ÇİN CANTON FUARI
135. ÇİN İTHAL ve
İHRAÇ MALLARI FUARI
1. Devre : 15-19 Nisan
2. Devre : 23-27 Nisan
3. Devre : 01-05 Mayıs
SPONSOR BAĞLANTI
YİWU
YİWU Market Turları